Program kształcenia


Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów przygotuje doktorantów do pracy o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym, a w szczególności doprowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

1.1. Wiedzy na zaawansowanym poziomie
 • posiada zaawansowaną wiedzę makro- i mikroekonomiczną o charakterze podstawowym, pozwalającą na rozumienie złożonych procesów społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie, a także ich przyczyn i skutków;
 • posiada pogłębioną wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są głównie publikacje o charakterze naukowym z danego zakresu;
 • posiada wiedzę dotyczącą: metodyki i metodologii prowadzania badań naukowych, identyfikowania, pozyskiwania i wykorzystywania informacji właściwych dla nauk ekonomicznych oraz dyscypliny, jaką jest ekonomia, jak również ochrony własności intelektualnej;
 • posiada wiedzę dotyczącą etycznych aspektów prowadzania biznesu, działalności dydaktycznej i badań naukowych;
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych w ich realizacji;
 • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej oraz metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
1.2. Umiejętności, w tym związanych z metodologią i metodyką prowadzenia badań naukowych
 • potrafi analizować zmienność zjawisk gospodarczych, a na tej podstawie identyfikować ważne problemy badawcze;
 • potrafi metodologicznie poprawnie definiować cele i hipotezy badań, jak też dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze, aby zrealizować przyjęte założenia;
 • potrafi rozwiązywać złożone problemy badawcze z obszaru nauk ekonomicznych stosując różne metody badawcze, w tym nowoczesne metody statystyczne i ekonometryczne, których poziom oryginalności zapewni możliwość prezentowania wyników badań w recenzowanych wydawnictwach;
 • potrafi ustalać i pozyskiwać informacje związane z prowadzonymi badaniami z różnych źródeł (pierwotnych i wtórnych), w tym również z zasobów obcojęzycznych, a także dokonywać właściwej ich selekcji, analizy, syntezy, oceny i interpretacji;
 • potrafi zaprezentować koncepcję badawczą oraz wyniki przeprowadzonych analiz i wypływające z nich wnioski w dialogu ze społecznością akademicką na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz sporządzić opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu prac, przestrzegając przy tym praw autorskich;
 • potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz uczestnikami różnych form kształcenia dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w prowadzeniu prac badawczych oraz wykonywaniu zadań dydaktycznych.
1.3. Kompetencji społecznych, odnoszących się głównie do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli naukowca
 • rozwinął umiejętność pracy w grupie oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w kraju i za granicą;
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy ekonomicznej i kompetencji naukowych oraz wykazuje potrzebę brania odpowiedzialności za własne kształcenie ustawiczne (w kierunku naukowym, dydaktycznym i zawodowym), a także za rozwój osobisty;
 • ma świadomość potrzeby zachowywania się w sposób profesjonalny w pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej;
 • ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego, jak też zasad etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania studentów oraz innych osób;
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, samodzielny i aktywny, wykazywać otwartość, pomysłowość i wytrwałość w podejmowaniu nowych wyzwań naukowych i zadań dydaktycznych wynikających z roli naukowca i nauczyciela akademickiego;
 • ma świadomość potrzeby podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej, jak też brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • jest świadomy swej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
2. Weryfikacja efektów kształcenia i postępów pracy naukowej

Weryfikacja będzie się odbywała poprzez:

 • oceny z egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów;
 • analizę sprawozdań doktorantów, składanych po każdym roku studiów oraz opinii opiekunów naukowych;
 • rozmowy z poszczególnymi doktorantami nt. postępów w działalności naukowej;
 • ocenę jakości prezentowanych na seminariach projektów badawczych i wyników analiz;
 • ocenę informacji z wyjazdów na konferencje naukowe, z referatem lub posterem;
 • oceny uzyskiwane z egzaminów w przewodzie doktorskim;
 • analizę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o wyniki ankiet studentów;
 • ocenę rozprawy doktorskiej oraz jej publicznej obrony.

3. Bloki zajęć dydaktycznych:
3.1. Blok zajęć o charakterze podstawowym – 7 punktów ECTS (75 godzin wykładów)
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • ekonomia sektora publicznego
 • historia myśli ekonomicznej
 • ekonomia międzynarodowa
3.2. Blok zajęć związanych z metodologią i metodyką prowadzenia badań naukowych – 5 punktów ECTS 40 godzin wykładów i ćwiczeń)
 • metody ilościowe w ekonomii
 • metodologia badań ekonomicznych
3.3. Blok zajęć nie związanych bezpośrednio z dyscypliną, jaką jest ekonomia – 5 punktów ECTS (60 godzin wykładów i ćwiczeń)
 • filozofia
 • socjologia
 • język obcy
3.4. Blok zajęć kształtujących kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych – 6 punktów ECTS (60 godzin wykładów i ćwiczeń)
 • psychologia
 • dydaktyka szkoły wyższej
 • praktyka dydaktyczna
3.5. Blok zajęć związanych z konstruowaniem założeń badawczych dysertacji oraz prowadzenia badań i prezentacją ich wyników – 8 punktów ECTS (110 godzin ćwiczeń)
 • seminarium doktoranckie
3.6. Przedmioty fakultatywne – 6 punktów ECTS (60 godzin wykładów)
3.7. Przedmioty inne  – 6 punktów ECTS (35 godzin wykładów i ćwiczeń)
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • strategie finansowe przedsiębiorstw
 • ekonomia skali kosztów