Rekrutacja


Warunki i tryb rekrutacji

Niestacjonarne Studia Doktoranckie są odpłatne i obejmują 450 godzin zajęć dydaktycznych (43 pkt ECTS). Opłata za studia wynosi 2600 zł/ semestr. Liczba miejsc wynosi 30.

O przyjęcia na studia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia łącznie:

 1. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich,
 2. dotychczasową aktywność naukową kandydata,
 3. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zagadnień ekonomicznych z różnych obszarów działalności gospodarczej oraz zainteresowań naukowych kandydata.

Rozmowę przeprowadza komisja powołana przez Dziekana, której przewodniczy dziekan (przewodniczący komisji) lub prodziekan, kierownik studiów doktoranckich oraz nie mniej niż trzy osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 1 przedstawiciel Rady Doktorantów na Wydziale.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej przewidziano wstępnie na 30.09.2016 r. na godz. 9.00 w bloku 7, sala 101. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie do godz. 15.00 dnia 29.09.2016 r. Kierownikowi Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (blok 7, pokój 114B lub pokój 108) kompletu następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie,
 9. oświadczenie o gotowości ponoszenia opłat za studia doktoranckie.

Dokumenty do pobrania: